wbldb
Barnsley, Les1; Lord, Susan1; Bogduk, Nikolai1
Whiplash injury
Pain. September 1994;​58(3):​283-307