wbldb
Lin, Chuwen1,2,3,4; Jiang, Xuan2,4; Dai, Zhongquan4,5; Guo, Xizhi1; Weng, Tujun6; Wang, Jun7; Li, Yinghui5; Feng, Guoyin1; Gao, Xiang1,2; He, Lin1,3,8
Sclerostin mediates bone response to mechanical unloading through antagonizing Wnt/β‐catenin signaling
J Bone Miner Res. October 2009;​24(10):​1651-1661