wbldb
Li, Xiaofeng1; Zhang, Yazhou1; Kang, Heeseog1; Liu, Wenzhong1; Liu, Peng1; Zhang, Jianghong2; Harris, Stephen E.3; Wu, Dianqing1
Sclerostin binds to LRP5/6 and antagonizes canonical Wnt signaling
J Biol Chem. May 20, 2005;​280(20):​19883-19887