wbldb
Tang, Tengteng1,2; Ebacher, Vincent1,2; Cripton, Peter2,3; Guy, Pierre2,4; McKay, Heather2,4; Wang, Rizhi1,2
Shear deformation and fracture of human cortical bone
Bone. February 2015;​71:​25-35