wbldb
Ahlborg, Henrik G.1; Johnell, Olof1; Turner, Charles H.2; Rannevik, Gunnar3; Karlsson, Magnus K.1
Bone loss and bone size after menopause
NEJM. July 24, 2003;​349(4):​327-334