wbldb
Zhao, Chen1; Irie, Naoko1; Takada, Yasunari1; Shimoda, Kouji2; Miyamoto, Takeshi3; Nishiwaki, Toru4; Suda, Toshio3; Matsuo, Koichi1
Bidirectional ephrinB2-EphB4 signaling controls bone homeostasis
Cell Metab. August 2006;​4(2):​111-121