wbldb
Liu, Pan1; Liang, Xiaoxiao2; Li, Zhenzi1; Zhu, Xiaobin2; Zhang, Zuoqi1; Cai, Lin2
Decoupled effects of bone mass, microarchitecture and tissue property on the mechanical deterioration of osteoporotic bones
Compos Pt B-Eng. November 15, 2019;​177:​107436