wbldb
Arakawa, Shoutaro1,2; Suzuki, Ryusuke1,2; Kurosaka, Daisaburo1; Ikeda, Ryo1; Hayashi, Hiroteru1; Kayama, Tomohiro1; Ohno, Rei-ichi2; Nagai, Ryoji2; Marumo, Keishi1; Saito, Mitsuru1
Mass spectrometric quantitation of AGEs and enzymatic crosslinks in human cancellous bone
Sci Rep. 2020;​10:​18774