wbldb
Zhao, Lijuan1; Ito, Shinichirou2; Arai, Atsushi3; Udagawa, Nobuyuki4; Horibe, Kanji5; Hara, Miroku6; Nishida, Daisuke7; Hosoya, Akihiro8; Masuko, Rinya9; Okabe, Koji10; Shin, Masashi10,11; Li, Xianqi12; Matsuo, Koichi13; Abe, Shinichi14; Matsunaga, Satoru14; Kobayashi, Yasuhiro1; Kagami, Hideaki1; Mizoguchi, Toshihide1,7
Odontoblast death drives cell-rich zone-derived dental tissue regeneration
Bone. September 2021;​150:​116010