wbldb
Zhai, Xuedong1; Guo, Zherui1; Gao, Jinling1; Kedir, Nesredin2; Nie, Yizhou1; Claus, Ben1; Sun, Tao3; Xiao, Xianghui3; Fezzaa, Kamel3; Chen, Weinong W.1,2
High-speed X-ray visualization of dynamic crack initiation and propagation in bone
Acta Biomater. May 2019;​90:​278-286