wbldb
Di, Dongsheng1,*; Zhang, Jianli1,*; Zhou, Haolong1; Cui, Zhangbo1; Zhang, Ruyi1; Liu, Qian1; Yuan, Tingting1; Zhou, Tingting1; Luo, Xiao1; Ling, Danyang1; Wang, Qi1
Mediating role of host metabolites in strontium's effect on osteoporosis among older individuals:​ findings from Wuhan, China
Bone. October 2023;​175:​116858

*These authors contributed equally.