wbldb
Wu, Xiayi1; Li, Yi2; Cao, Zeyuan2; Xie, Yunyi2; Fu, Chuanqiang2; Chen, Huan2
Mechanism of cyclic tensile stress in osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells
Calcif Tiss Int. May 2021;​108(5):​640-653