wbldb
Zhang, Chenggui1,2; Zhu, Junxiong1,2; Jia, Jialin1,2; Guan, Zhiyuan1,2; Sun, Tiantong1,2; Zhang, Wang1,2; Yuan, Wanqiong1,2; Wang, Hong1,2; Leng, Huijie1,2; Song, Chunli1,2
Effect of single versus multiple fractures on systemic bone loss in mice
J Bone Miner Res. March 2021;​36(3):​567-578