wbldb
Lei, Jianyin1,2,3; Li, Lintao1,2; Wang, Zhihua1,2; Zhu, Feng3,4,5
Characterizing strain rate-dependent mechanical properties for bovine cortical bones
J Biomech Eng. September 2020;​142(9):​091013