wbldb
Ma, Xinyang1,2; Diao, Xiaoou1; Li, Zhirui1; Xin, Haitao1; Suo, Tao3; Hou, Bing3; Tang, Zhongbin3; Wu, Yulu1; Feng, Fan1; Luo, Huiwen1
Simulation analysis of impact damage to the bone tissue surrounding a dental implant
Sci Rep. 2020;​10:​6927