wbldb
Wang, Hua1,2; Zhang, Hengwei1; Srinivasan, Venkat3; Tao, Jianguo1; Sun, Wen1; Lin, Xi1; Wu, Tao1,4; Boyce, Brendan F.1,5; Ebetino, Frank H.3,6; Boeckman, Jr, Robert K.3; Xing, Lianping1,5
Targeting bortezomib to bone increases its bone anabolic activity and reduces systemic adverse effects in mice
J Bone Miner Res. February 2020;​35(2):​343-356