wbldb
Sun, Mengge1,2,3; Hu, Liqiu1; Wang, Shang1; Huang, Tongling2; Zhang, Minyi2; Yang, Meng2; Zhen, Wanxin1; Yang, Dazhi1; Lu, William2,3; Guan, Min2; Peng, Songlin1
Circulating microRNA‐19b identified from osteoporotic vertebral compression fracture patients increases bone formation
J Bone Miner Res. February 2020;​35(2):​306-316