wbldb
Wang, Xiang1; Liu, Xiangyi1; Niebur, Glen L.1
Preparation of on-axis cylindrical trabecular bone specimens using micro-CT imaging
J Biomech Eng. February 2004;​126(1):​122-125