wbldb
Chen, Qingsong1; Lin, Hansheng1; Xiao, Bin1; Welcome, Daniel E.2; Lee, Jacob3; Chen, Guiping1; Tang, Shichuan4; Zhang, Danying1; Xu, Guoyong1; Yan, Maosheng1; Yan, Hua1; Xu, Xueyan2; Qu, Hongying1; Dong, Ren G.2
Vibration characteristics of golf club heads in their handheld grinding process and potential approaches for reducing the vibration exposure
Int J Ind Ergon. November 2017;​62:​27-41