wbldb
Dong, Ren G.1; Lin, Hansheng2; Xiao, Bin2; Welcome, Daniel E.1; Lee, Jacob3; Chen, Guiping2; Tang, Shichuan4; Zhang, Danying2; Xu, Guoyong2; Yan, Maosheng2; Yan, Hua2; Xu, Xueyan1; Qu, Hongying2; Chen, Qingsong2
Potential approaches for reducing the vibration exposure of workers performing handheld grinding of golf club heads
Proceedings of the 6th American Conference on Human Vibration