wbldb
Chen, Haibin1; Zhang, Liying1,2; Wang, Zhengguo1; Yang, King H.2; King, Albert I.2
Biomechanics of the neck
Theoretical Biomechanics