wbldb
Shang-cheng, Wang1; Dong-mei, Wang1; Fang, Wang2; Qiu-gen, Wang2; Chun-hui, Wang3; Shan-guang, Chen3
Tensile and compressive mechanical property of human bone tissue [in Chinese]
Ch J Tissue Eng Res. 2013;​17(7):​1180-1184