wbldb
Wang, Lizhen1,2; Cheung, Jason Tak-Man3; Pu, Fang1; Li, Deyu1; Zhang, Ming2; Fan, Yubo1
Why do woodpeckers resist head impact injury:​ a biomechanical investigation
PLoS One. 2011;​6(10):​e26490