wbldb
Wu, Zi-xiang; Lei, Wei; Hu, Yun-yu; Wang, Hai-qiang; Wan, Shi-yong; Ma, Zhen-sheng; Sang, Hong-xun; Fu, Suo-chao; Han, Yi-sheng
Effect of ovariectomy on BMD, micro-architecture and biomechanics of cortical and cancellous bones in a sheep model
Med Eng Phys. 2008;​30(9):​1112-1118