wbldb
Wang, Xiang1; Niebur, Glen L.1
Microdamage propagation in trabecular bone due to changes in loading mode
J Biomech. 2006;​39(5):​781-790