wbldb
Ouyang, Jun1; Zhao, Weidong1; Xu, Yongqing2; Chen, Weisheng3; Zhong, Shizhen1
Thoracic impact testing of pediatric cadaveric subjects
J Trauma. December 2006;​61(6):​1492-1500